Usage Statistics for www.schildbeck.at

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 03:43 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 79282
Total Files 61348
Total Pages 78050
Total Visits 2698
Total KBytes 684739
Total Unique Sites 804
Total Unique URLs 268
Total Unique Referrers 1139
Total Unique User Agents 177
. Avg Max
Hits per Hour 110 354
Hits per Day 2642 4065
Files per Day 2044 3314
Pages per Day 2601 4012
Sites per Day 26 88
Visits per Day 89 137
KBytes per Day 22825 36104
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.38% 61348
Code 302 - Found 0.31% 246
Code 304 - Not Modified 0.35% 278
Code 403 - Forbidden 0.01% 10
Code 404 - Not Found 21.95% 17400

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1419 1.79% 882 1.44% 1372 1.76% 108 4.00% 64 7.96% 10636 1.55%
2 1824 2.30% 1053 1.72% 1799 2.30% 56 2.08% 58 7.21% 13315 1.94%
3 1744 2.20% 1054 1.72% 1707 2.19% 57 2.11% 58 7.21% 12722 1.86%
4 3129 3.95% 2463 4.01% 3063 3.92% 71 2.63% 70 8.71% 26815 3.92%
5 2760 3.48% 2126 3.47% 2724 3.49% 75 2.78% 78 9.70% 30174 4.41%
6 2889 3.64% 2242 3.65% 2860 3.66% 54 2.00% 57 7.09% 24417 3.57%
7 3207 4.05% 2534 4.13% 3162 4.05% 124 4.60% 88 10.95% 26680 3.90%
8 2508 3.16% 1865 3.04% 2485 3.18% 111 4.11% 63 7.84% 18843 2.75%
9 3867 4.88% 3070 5.00% 3821 4.90% 100 3.71% 73 9.08% 31920 4.66%
10 3127 3.94% 2697 4.40% 3079 3.94% 87 3.22% 69 8.58% 26624 3.89%
11 2193 2.77% 2108 3.44% 2161 2.77% 82 3.04% 63 7.84% 19646 2.87%
12 2567 3.24% 2487 4.05% 2504 3.21% 86 3.19% 82 10.20% 23876 3.49%
13 1862 2.35% 1350 2.20% 1842 2.36% 61 2.26% 53 6.59% 16204 2.37%
14 2200 2.77% 1628 2.65% 2168 2.78% 90 3.34% 60 7.46% 15575 2.27%
15 2849 3.59% 2506 4.08% 2807 3.60% 94 3.48% 75 9.33% 24924 3.64%
16 3441 4.34% 2663 4.34% 3392 4.35% 110 4.08% 63 7.84% 28664 4.19%
17 3038 3.83% 2184 3.56% 2977 3.81% 137 5.08% 73 9.08% 23347 3.41%
18 1549 1.95% 865 1.41% 1501 1.92% 133 4.93% 67 8.33% 10726 1.57%
19 1754 2.21% 919 1.50% 1716 2.20% 119 4.41% 68 8.46% 10949 1.60%
20 3397 4.28% 2608 4.25% 3344 4.28% 115 4.26% 69 8.58% 26847 3.92%
21 4065 5.13% 3314 5.40% 4012 5.14% 93 3.45% 71 8.83% 36104 5.27%
22 3282 4.14% 2480 4.04% 3259 4.18% 83 3.08% 61 7.59% 31017 4.53%
23 3196 4.03% 2466 4.02% 3168 4.06% 95 3.52% 53 6.59% 34165 4.99%
24 3321 4.19% 3061 4.99% 3281 4.20% 104 3.85% 82 10.20% 32757 4.78%
25 3361 4.24% 2856 4.66% 3311 4.24% 113 4.19% 71 8.83% 30798 4.50%
26 2313 2.92% 1440 2.35% 2268 2.91% 88 3.26% 68 8.46% 18088 2.64%
27 1974 2.49% 1216 1.98% 1937 2.48% 87 3.22% 57 7.09% 15751 2.30%
28 2892 3.65% 2183 3.56% 2866 3.67% 87 3.22% 50 6.22% 21902 3.20%
29 2914 3.68% 2443 3.98% 2874 3.68% 108 4.00% 70 8.71% 34809 5.08%
30 640 0.81% 585 0.95% 590 0.76% 105 3.89% 81 10.07% 6446 0.94%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 121 3646 4.60% 97 2915 4.75% 119 3591 4.60% 1008 30254 4.42%
1 120 3601 4.54% 94 2849 4.64% 118 3549 4.55% 962 28864 4.22%
2 121 3659 4.62% 97 2911 4.75% 120 3614 4.63% 1207 36220 5.29%
3 119 3578 4.51% 95 2864 4.67% 117 3528 4.52% 1036 31079 4.54%
4 120 3605 4.55% 96 2881 4.70% 117 3532 4.53% 1028 30844 4.50%
5 114 3437 4.34% 93 2800 4.56% 112 3388 4.34% 955 28653 4.18%
6 122 3663 4.62% 101 3035 4.95% 121 3630 4.65% 1342 40252 5.88%
7 114 3443 4.34% 93 2796 4.56% 113 3391 4.34% 1049 31484 4.60%
8 105 3175 4.00% 84 2537 4.14% 103 3111 3.99% 876 26286 3.84%
9 106 3193 4.03% 85 2556 4.17% 105 3150 4.04% 893 26775 3.91%
10 116 3500 4.41% 95 2868 4.67% 115 3453 4.42% 1003 30092 4.39%
11 125 3773 4.76% 102 3073 5.01% 124 3728 4.78% 1333 40002 5.84%
12 120 3610 4.55% 94 2835 4.62% 118 3564 4.57% 1004 30113 4.40%
13 116 3509 4.43% 86 2583 4.21% 115 3463 4.44% 934 28023 4.09%
14 101 3059 3.86% 73 2191 3.57% 100 3012 3.86% 814 24408 3.56%
15 94 2823 3.56% 64 1924 3.14% 92 2765 3.54% 725 21738 3.17%
16 85 2561 3.23% 56 1692 2.76% 83 2505 3.21% 632 18953 2.77%
17 77 2326 2.93% 50 1507 2.46% 75 2271 2.91% 541 16235 2.37%
18 80 2417 3.05% 53 1604 2.61% 78 2355 3.02% 637 19112 2.79%
19 85 2566 3.24% 59 1786 2.91% 83 2510 3.22% 658 19737 2.88%
20 104 3138 3.96% 80 2403 3.92% 103 3103 3.98% 857 25722 3.76%
21 118 3559 4.49% 93 2806 4.57% 117 3518 4.51% 1076 32290 4.72%
22 121 3656 4.61% 97 2912 4.75% 119 3596 4.61% 999 29959 4.38%
23 126 3785 4.77% 100 3020 4.92% 124 3723 4.77% 1255 37644 5.50%

Top 30 of 268 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 51848 65.40% 518716 75.75% /stats/
2 7862 9.92% 8161 1.19% /
3 78 0.10% 119 0.02% /error/
4 32 0.04% 2616 0.38% /stats/usage_202006.html
5 30 0.04% 18 0.00% /Index.html
6 30 0.04% 2289 0.33% /stats/usage_201206.html
7 21 0.03% 1620 0.24% /stats/usage_202005.html
8 19 0.02% 1604 0.23% /stats/usage_201412.html
9 18 0.02% 1304 0.19% /stats/usage_201212.html
10 17 0.02% 38 0.01% /stats/ctry_usage_201309.png
11 17 0.02% 1188 0.17% /stats/usage_201209.html
12 16 0.02% 43 0.01% /error/403-forbidden.html
13 16 0.02% 48 0.01% /error/500-internal-server-error.html
14 16 0.02% 866 0.13% /stats/usage_201004.html
15 16 0.02% 958 0.14% /stats/usage_201207.html
16 16 0.02% 1169 0.17% /stats/usage_201302.html
17 16 0.02% 1200 0.18% /stats/usage_201401.html
18 16 0.02% 1294 0.19% /stats/usage_201610.html
19 16 0.02% 1372 0.20% /stats/usage_201911.html
20 15 0.02% 43 0.01% /error/401-authorization.html
21 15 0.02% 962 0.14% /stats/usage_201003.html
22 15 0.02% 637 0.09% /stats/usage_201105.html
23 15 0.02% 1115 0.16% /stats/usage_201210.html
24 15 0.02% 1194 0.17% /stats/usage_201309.html
25 15 0.02% 1119 0.16% /stats/usage_201311.html
26 15 0.02% 1204 0.18% /stats/usage_201407.html
27 15 0.02% 1117 0.16% /stats/usage_201801.html
28 15 0.02% 1107 0.16% /stats/usage_201904.html
29 15 0.02% 1109 0.16% /stats/usage_201909.html
30 15 0.02% 1278 0.19% /stats/usage_202002.html

Top 10 of 268 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 51848 65.40% 518716 75.75% /stats/
2 7862 9.92% 8161 1.19% /
3 32 0.04% 2616 0.38% /stats/usage_202006.html
4 30 0.04% 2289 0.33% /stats/usage_201206.html
5 21 0.03% 1620 0.24% /stats/usage_202005.html
6 19 0.02% 1604 0.23% /stats/usage_201412.html
7 16 0.02% 1372 0.20% /stats/usage_201911.html
8 18 0.02% 1304 0.19% /stats/usage_201212.html
9 16 0.02% 1294 0.19% /stats/usage_201610.html
10 15 0.02% 1278 0.19% /stats/usage_202002.html

Top 10 of 130 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 51848 65.40% 1103 42.26% /stats/
2 7862 9.92% 549 21.03% /
3 78 0.10% 26 1.00% /error/
4 30 0.04% 24 0.92% /stats/usage_201206.html
5 32 0.04% 22 0.84% /stats/usage_202006.html
6 30 0.04% 14 0.54% /Index.html
7 19 0.02% 13 0.50% /stats/usage_201412.html
8 21 0.03% 13 0.50% /stats/usage_202005.html
9 16 0.02% 12 0.46% /stats/usage_201207.html
10 17 0.02% 12 0.46% /stats/usage_201209.html

Top 10 of 130 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 51848 65.40% 1101 42.26% /stats/
2 7862 9.92% 541 20.77% /
3 78 0.10% 26 1.00% /error/
4 32 0.04% 24 0.92% /stats/usage_202006.html
5 30 0.04% 23 0.88% /stats/usage_201206.html
6 30 0.04% 16 0.61% /Index.html
7 21 0.03% 14 0.54% /stats/usage_202005.html
8 17 0.02% 12 0.46% /stats/usage_201209.html
9 16 0.02% 12 0.46% /stats/usage_201610.html
10 16 0.02% 11 0.42% /stats/usage_201207.html

Top 30 of 1139 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10419 13.14% http://smsgor.ru
2 6364 8.03% https://nicole-marquez.com/
3 6044 7.62% http://sms-gorod.ru
4 5639 7.11% https://lamodatifabella.com/
5 4722 5.96% https://mycommunityhealthmatters.org/
6 4079 5.14% https://lubstom.ru/
7 3970 5.01% https://crcd-bih.com/
8 3955 4.99% https://domzastarekatarina.com/
9 3725 4.70% https://clubajedreztemple.com/
10 3159 3.98% - (Direct Request)
11 3002 3.79% https://kitschyspirit.com/
12 1385 1.75% http://virtclub.com/
13 1225 1.55% http://www.google.ru/search
14 1011 1.28% http://rt.videochat.guru/
15 998 1.26% http://doska.org/
16 655 0.83% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
17 322 0.41% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
18 318 0.40% http://tretinoine.de.tl
19 300 0.38% http://zithromaxe.onlc.fr
20 296 0.37% http://nolvadex.onlc.eu
21 294 0.37% http://amoxili.webnode.fr
22 219 0.28% http://dapsone.onlc.eu
23 202 0.25% http://achateulexin.onlc.fr
24 200 0.25% http://styplon.onlc.eu
25 200 0.25% http://ventolin100mcg.populr.me
26 197 0.25% http://revia.onlc.eu
27 191 0.24% http://lukol.onlc.eu
28 189 0.24% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl
29 188 0.24% http://achatstromectol.onlc.fr
30 188 0.24% http://demircette.onlc.eu

Top 20 of 207 Total Search Strings
# Hits Search String
1 146 11.91% http://virtclub.com/
2 40 3.26% http://doska.org/
3 40 3.26% https://rt.videochat.guru/
4 38 3.10% https://doska.info/item/add
5 38 3.10% https://vk.com/zennoposterinfo
6 35 2.85% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
7 35 2.85% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
8 34 2.77% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
9 33 2.69% https://xxxznakomstva.ru/
10 32 2.61% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
11 31 2.53% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
12 29 2.37% https://vk.com/doskaobyavlenii
13 28 2.28% https://videochat.guru/
14 26 2.12% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
15 26 2.12% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
16 21 1.71% https://ok.ru/doskaobyavlenii
17 21 1.71% https://vk.com/xrumernet
18 19 1.55% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
19 19 1.55% https://znakomstv.net/
20 18 1.47% https://in.videochat.guru/

Top 15 of 177 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5967 7.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 5880 7.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 4557 5.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2950 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1550 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
6 1550 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
7 1546 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
8 1524 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
9 1524 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 1522 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
11 1513 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 1510 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 1508 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 1502 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 1496 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 79282 100.00% 61348 100.00% 684739 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21