Usage Statistics for www.schildbeck.at

Summary Period: December 2014
Generated 24-Jan-2016 04:10 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 10628
Total Files 10347
Total Pages 10273
Total Visits 1422
Total KBytes 885637
Total Unique Sites 402
Total Unique URLs 247
Total Unique Referrers 1258
Total Unique User Agents 297
. Avg Max
Hits per Hour 22 300
Hits per Day 531 1080
Files per Day 517 1070
Pages per Day 513 1075
Sites per Day 20 47
Visits per Day 71 137
KBytes per Day 44282 92309
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.36% 10347
Code 206 - Partial Content 0.02% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 4
Code 302 - Found 1.20% 128
Code 304 - Not Modified 0.18% 19
Code 403 - Forbidden 0.16% 17
Code 404 - Not Found 1.04% 111

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
12 910 8.56% 899 8.69% 904 8.80% 58 4.08% 33 8.21% 85875 9.70%
13 1080 10.16% 1070 10.34% 1075 10.46% 86 6.05% 46 11.44% 92309 10.42%
14 429 4.04% 419 4.05% 426 4.15% 36 2.53% 19 4.73% 25196 2.84%
15 737 6.93% 728 7.04% 731 7.12% 36 2.53% 31 7.71% 76616 8.65%
16 600 5.65% 584 5.64% 591 5.75% 33 2.32% 24 5.97% 59973 6.77%
17 761 7.16% 748 7.23% 752 7.32% 36 2.53% 32 7.96% 77772 8.78%
18 690 6.49% 666 6.44% 680 6.62% 73 5.13% 26 6.47% 65244 7.37%
19 663 6.24% 646 6.24% 652 6.35% 73 5.13% 33 8.21% 62731 7.08%
20 593 5.58% 590 5.70% 592 5.76% 33 2.32% 15 3.73% 55689 6.29%
21 700 6.59% 676 6.53% 506 4.93% 48 3.38% 29 7.21% 41014 4.63%
22 300 2.82% 293 2.83% 293 2.85% 46 3.23% 28 6.97% 22225 2.51%
23 252 2.37% 245 2.37% 247 2.40% 56 3.94% 24 5.97% 18542 2.09%
24 186 1.75% 176 1.70% 179 1.74% 69 4.85% 30 7.46% 15865 1.79%
25 235 2.21% 223 2.16% 223 2.17% 91 6.40% 38 9.45% 16431 1.86%
26 325 3.06% 310 3.00% 313 3.05% 103 7.24% 37 9.20% 24386 2.75%
27 424 3.99% 388 3.75% 408 3.97% 119 8.37% 40 9.95% 35887 4.05%
28 526 4.95% 510 4.93% 515 5.01% 137 9.63% 45 11.19% 34455 3.89%
29 523 4.92% 507 4.90% 514 5.00% 133 9.35% 47 11.69% 30158 3.41%
30 386 3.63% 377 3.64% 378 3.68% 91 6.40% 43 10.70% 23619 2.67%
31 308 2.90% 292 2.82% 294 2.86% 75 5.27% 34 8.46% 21650 2.44%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 22 442 4.16% 20 414 4.00% 21 431 4.20% 1829 36581 4.13%
1 17 351 3.30% 17 345 3.33% 17 343 3.34% 1414 28286 3.19%
2 15 314 2.95% 15 309 2.99% 15 310 3.02% 1343 26855 3.03%
3 17 354 3.33% 16 336 3.25% 17 341 3.32% 1417 28349 3.20%
4 21 428 4.03% 20 412 3.98% 20 408 3.97% 1598 31951 3.61%
5 16 338 3.18% 16 335 3.24% 16 333 3.24% 1449 28989 3.27%
6 16 338 3.18% 16 329 3.18% 16 330 3.21% 1342 26847 3.03%
7 24 494 4.65% 23 477 4.61% 24 485 4.72% 2056 41119 4.64%
8 24 482 4.54% 23 462 4.47% 23 469 4.57% 2026 40523 4.58%
9 21 437 4.11% 21 421 4.07% 21 425 4.14% 1794 35886 4.05%
10 20 403 3.79% 19 393 3.80% 19 398 3.87% 1677 33550 3.79%
11 20 419 3.94% 20 409 3.95% 20 416 4.05% 1754 35086 3.96%
12 22 443 4.17% 21 421 4.07% 21 435 4.23% 1768 35365 3.99%
13 21 424 3.99% 20 417 4.03% 20 417 4.06% 1753 35061 3.96%
14 21 429 4.04% 21 420 4.06% 21 423 4.12% 1802 36041 4.07%
15 19 385 3.62% 18 378 3.65% 19 383 3.73% 1641 32819 3.71%
16 32 647 6.09% 31 630 6.09% 22 458 4.46% 1834 36678 4.14%
17 20 400 3.76% 19 393 3.80% 19 395 3.85% 1750 35010 3.95%
18 25 517 4.86% 25 510 4.93% 25 513 4.99% 2420 48404 5.47%
19 27 559 5.26% 27 545 5.27% 27 553 5.38% 2483 49651 5.61%
20 26 521 4.90% 25 513 4.96% 25 516 5.02% 2488 49755 5.62%
21 22 450 4.23% 22 444 4.29% 22 449 4.37% 2042 40840 4.61%
22 24 491 4.62% 24 481 4.65% 24 485 4.72% 2306 46127 5.21%
23 28 562 5.29% 27 553 5.34% 27 557 5.42% 2293 45864 5.18%

Top 30 of 247 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6262 58.92% 679704 76.75% /stats/usage_201404.html
2 1160 10.91% 1197 0.14% /
3 944 8.88% 102467 11.57% /stats/usage_201401.html
4 705 6.63% 7020 0.79% /stats/
5 298 2.80% 32431 3.66% /stats/usage_201312.html
6 150 1.41% 16193 1.83% /stats/usage_201409.html
7 95 0.89% 10618 1.20% /stats/usage_201412.html
8 69 0.65% 7191 0.81% /stats/usage_201212.html
9 64 0.60% 189 0.02% /error/500-internal-server-error.html
10 57 0.54% 85 0.01% /error/
11 42 0.40% 4269 0.48% /stats/usage_201206.html
12 15 0.14% 3 0.00% /icons/text.gif
13 14 0.13% 3 0.00% /icons/folder.gif
14 13 0.12% 8 0.00% /Index.html
15 12 0.11% 2 0.00% /icons/blank.gif
16 11 0.10% 1197 0.14% /stats/usage_201403.html
17 10 0.09% 865 0.10% /stats/usage_201101.html
18 10 0.09% 1084 0.12% /stats/usage_201201.html
19 10 0.09% 1087 0.12% /stats/usage_201310.html
20 9 0.08% 965 0.11% /stats/usage_201402.html
21 8 0.08% 22 0.00% /error/401-authorization.html
22 8 0.08% 560 0.06% /stats/usage_201006.html
23 8 0.08% 744 0.08% /stats/usage_201302.html
24 8 0.08% 863 0.10% /stats/usage_201304.html
25 8 0.08% 872 0.10% /stats/usage_201311.html
26 7 0.07% 491 0.06% /stats/usage_201011.html
27 7 0.07% 602 0.07% /stats/usage_201012.html
28 6 0.06% 489 0.06% /stats/usage_201102.html
29 6 0.06% 416 0.05% /stats/usage_201105.html
30 6 0.06% 617 0.07% /stats/usage_201110.html

Top 10 of 247 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6262 58.92% 679704 76.75% /stats/usage_201404.html
2 944 8.88% 102467 11.57% /stats/usage_201401.html
3 298 2.80% 32431 3.66% /stats/usage_201312.html
4 150 1.41% 16193 1.83% /stats/usage_201409.html
5 95 0.89% 10618 1.20% /stats/usage_201412.html
6 69 0.65% 7191 0.81% /stats/usage_201212.html
7 705 6.63% 7020 0.79% /stats/
8 42 0.40% 4269 0.48% /stats/usage_201206.html
9 1160 10.91% 1197 0.14% /
10 11 0.10% 1197 0.14% /stats/usage_201403.html

Top 10 of 63 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1160 10.91% 421 29.71% /
2 6262 58.92% 227 16.02% /stats/usage_201404.html
3 944 8.88% 188 13.27% /stats/usage_201401.html
4 705 6.63% 98 6.92% /stats/
5 95 0.89% 94 6.63% /stats/usage_201412.html
6 150 1.41% 79 5.58% /stats/usage_201409.html
7 298 2.80% 74 5.22% /stats/usage_201312.html
8 69 0.65% 61 4.30% /stats/usage_201212.html
9 42 0.40% 38 2.68% /stats/usage_201206.html
10 57 0.54% 23 1.62% /error/

Top 10 of 61 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1160 10.91% 415 29.31% /
2 6262 58.92% 225 15.89% /stats/usage_201404.html
3 944 8.88% 187 13.21% /stats/usage_201401.html
4 705 6.63% 99 6.99% /stats/
5 95 0.89% 94 6.64% /stats/usage_201412.html
6 298 2.80% 73 5.16% /stats/usage_201312.html
7 69 0.65% 62 4.38% /stats/usage_201212.html
8 150 1.41% 62 4.38% /stats/usage_201409.html
9 64 0.60% 56 3.95% /error/500-internal-server-error.html
10 57 0.54% 26 1.84% /error/

Top 30 of 1258 Total Referrers
# Hits Referrer
1 666 6.27% - (Direct Request)
2 270 2.54% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
3 240 2.26% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
4 230 2.16% http://gravatar.com/beabathiparcyre
5 228 2.15% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
6 210 1.98% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
7 195 1.83% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
8 113 1.06% http://dressirovkacobak.ru
9 83 0.78% https://www.google.com/search
10 75 0.71% http://www.gorodservis.ru
11 68 0.64% http://medfordorthodontics.com
12 60 0.56% http://mobi-wery.eu/
13 36 0.34% http://forskolin.paydayshop.biz/
14 30 0.28% http://forex-indextop20.ru
15 27 0.25% http://tagheuerfake941sv.soup.io
16 25 0.24% http://instrskach.ru
17 24 0.23% http://watchreplicabrm34nnl.soup.io
18 21 0.20% http://fakegshocklight499nn.soup.io
19 21 0.20% http://fakerolexgaga108gfg.soup.io
20 21 0.20% http://fakerolexinny826ou.soup.io
21 21 0.20% http://faketreadwatch157an.soup.io
22 21 0.20% http://fakezebrarolex180sam.soup.io
23 20 0.19% http://jerde.antalax.de
24 20 0.19% http://smit.alwangax.de
25 20 0.19% http://www.paygreendayloans.com/
26 18 0.17% http://esqmovadofake861fr.soup.io
27 18 0.17% http://fakecartiernail444nzp.soup.io
28 18 0.17% http://fakemkwatches307eu.soup.io
29 18 0.17% http://fakerolexgeneve742dxj.soup.io
30 18 0.17% http://fakerolexinnyc779pd.soup.io

Top 20 of 88 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 2.22% http://asadv.ru/
2 2 2.22% http://blogdark.ru/otymeli-tolpoj
3 1 1.11% http://asadv.ru/blyadstvo-video-s-pyanymi-sukami-na-vecherinke
4 1 1.11% http://b-gs.ru/
5 1 1.11% http://b-gs.ru/traxnul-temnokozhuyu-krasotku-i-mnogo-nakonchal
6 1 1.11% http://b7i.ru/devka-vpuskaet-v-raskrytoe-vlagalishhe-chlen-vlyublennogo-pacana
7 1 1.11% http://b7i.ru/dva-muzhika-dryuchat-na-krovati-goryachuyu-aziatochku-i-eyo-podruzhku
8 1 1.11% http://b7i.ru/kazhachka-seks-vido-skachajt
9 1 1.11% http://b7i.ru/krasivuyu-zreluyu-zhenshhinu-ebut-ogromnym-xuem
10 1 1.11% http://b7i.ru/lyubovnik-traxnul-zhenu-poka-muzh-ryadom-spit
11 1 1.11% http://b7i.ru/makkenzi-li-v-goryachej-mezhrasovoj-scene
12 1 1.11% http://b7i.ru/ocharovatelnaya-guvernantka-sovrashhaet-svoego-xozyaina-besplatno
13 1 1.11% http://b7i.ru/paren-traxnul-v-popu-poxotlivuyu-koshechku
14 1 1.11% http://b7i.ru/snoshaet-telku-na-krovati
15 1 1.11% http://b7i.ru/traxnul-v-zad-i-ona-konchila
16 1 1.11% http://b7i.ru/zhyostkij-porno-kasting-besplatno
17 1 1.11% http://blogdark.ru/lizbi-sluzhanka-nasiluet-xozyajku
18 1 1.11% http://blogdark.ru/mama-xochin-xuy-skritiy-komera
19 1 1.11% http://blogdark.ru/nasilie-blondinok-smotret-besplatno
20 1 1.11% http://blogdark.ru/onlain-smatret-besplatni-porno-uchitel-i-studentka

Top 15 of 297 Total User Agents
# Hits User Agent
1 282 2.65% Mozilla/5.0 (compatible;WI Job Roboter Spider Version 3;+http://www.webintegration.at)
2 218 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 119 1.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 88 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
5 85 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 69 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 61 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 60 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
9 60 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.91 Safari/537.11
10 59 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
11 59 0.56% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; MRA 6.0 (build 5976)) Presto/2.12.388 Version/12.10
12 58 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
13 58 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2
14 58 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.96 Safari/537.4
15 58 0.55% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.00

Usage by Country for December 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10628 100.00% 10349 100.02% 885637 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21