Usage Statistics for www.schildbeck.at

Summary Period: July 2015
Generated 24-Jan-2016 04:10 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2015
Total Hits 3166
Total Files 2629
Total Pages 2804
Total Visits 1621
Total KBytes 85555
Total Unique Sites 548
Total Unique URLs 163
Total Unique Referrers 437
Total Unique User Agents 314
. Avg Max
Hits per Hour 4 73
Hits per Day 102 211
Files per Day 84 182
Pages per Day 90 191
Sites per Day 17 52
Visits per Day 52 91
KBytes per Day 2760 5081
Hits by Response Code
Undefined response code 0.03% 1
Code 200 - OK 83.04% 2629
Code 206 - Partial Content 0.03% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 1
Code 302 - Found 7.01% 222
Code 304 - Not Modified 1.61% 51
Code 404 - Not Found 8.24% 261

Daily usage for July 2015

Daily Statistics for July 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 160 5.05% 144 5.48% 154 5.49% 56 3.45% 36 6.57% 4419 5.17%
2 98 3.10% 84 3.20% 89 3.17% 60 3.70% 32 5.84% 1651 1.93%
3 120 3.79% 103 3.92% 101 3.60% 64 3.95% 29 5.29% 2911 3.40%
4 102 3.22% 76 2.89% 87 3.10% 55 3.39% 35 6.39% 1807 2.11%
5 95 3.00% 87 3.31% 91 3.25% 45 2.78% 24 4.38% 2836 3.31%
6 117 3.70% 101 3.84% 112 3.99% 62 3.82% 38 6.93% 4332 5.06%
7 120 3.79% 113 4.30% 118 4.21% 43 2.65% 21 3.83% 5081 5.94%
8 156 4.93% 122 4.64% 128 4.56% 67 4.13% 30 5.47% 4108 4.80%
9 106 3.35% 96 3.65% 102 3.64% 58 3.58% 32 5.84% 1788 2.09%
10 211 6.66% 182 6.92% 191 6.81% 69 4.26% 44 8.03% 3819 4.46%
11 140 4.42% 115 4.37% 123 4.39% 80 4.94% 52 9.49% 3005 3.51%
12 108 3.41% 89 3.39% 94 3.35% 61 3.76% 49 8.94% 3023 3.53%
13 54 1.71% 45 1.71% 51 1.82% 31 1.91% 28 5.11% 1381 1.61%
14 82 2.59% 73 2.78% 78 2.78% 54 3.33% 32 5.84% 957 1.12%
15 81 2.56% 73 2.78% 79 2.82% 61 3.76% 39 7.12% 1935 2.26%
16 161 5.09% 138 5.25% 149 5.31% 91 5.61% 51 9.31% 1961 2.29%
17 62 1.96% 50 1.90% 58 2.07% 44 2.71% 32 5.84% 1384 1.62%
18 98 3.10% 87 3.31% 94 3.35% 71 4.38% 38 6.93% 3415 3.99%
19 110 3.47% 71 2.70% 77 2.75% 55 3.39% 41 7.48% 2134 2.49%
20 74 2.34% 53 2.02% 47 1.68% 40 2.47% 31 5.66% 2012 2.35%
21 100 3.16% 81 3.08% 86 3.07% 48 2.96% 39 7.12% 3436 4.02%
22 47 1.48% 31 1.18% 43 1.53% 29 1.79% 22 4.01% 1667 1.95%
23 32 1.01% 20 0.76% 28 1.00% 23 1.42% 23 4.20% 939 1.10%
24 62 1.96% 47 1.79% 44 1.57% 30 1.85% 34 6.20% 1484 1.73%
25 94 2.97% 64 2.43% 80 2.85% 40 2.47% 34 6.20% 2195 2.57%
26 92 2.91% 86 3.27% 90 3.21% 40 2.47% 21 3.83% 4269 4.99%
27 125 3.95% 111 4.22% 119 4.24% 47 2.90% 29 5.29% 4507 5.27%
28 59 1.86% 48 1.83% 56 2.00% 33 2.04% 23 4.20% 1553 1.81%
29 84 2.65% 60 2.28% 71 2.53% 43 2.65% 29 5.29% 4338 5.07%
30 100 3.16% 87 3.31% 86 3.07% 66 4.07% 43 7.85% 4016 4.69%
31 116 3.66% 92 3.50% 78 2.78% 55 3.39% 43 7.85% 3191 3.73%

Hourly usage for July 2015

Hourly Statistics for July 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 114 3.60% 2 91 3.46% 3 104 3.71% 87 2686 3.14%
1 4 149 4.71% 3 118 4.49% 4 129 4.60% 130 4026 4.71%
2 3 101 3.19% 2 86 3.27% 2 90 3.21% 74 2285 2.67%
3 4 152 4.80% 4 129 4.91% 4 140 4.99% 121 3738 4.37%
4 3 99 3.13% 2 86 3.27% 2 88 3.14% 99 3064 3.58%
5 4 136 4.30% 3 112 4.26% 3 121 4.32% 89 2766 3.23%
6 4 153 4.83% 3 120 4.56% 4 137 4.89% 144 4449 5.20%
7 4 138 4.36% 3 112 4.26% 4 126 4.49% 124 3834 4.48%
8 3 108 3.41% 3 93 3.54% 3 98 3.50% 89 2758 3.22%
9 4 139 4.39% 4 129 4.91% 4 134 4.78% 114 3549 4.15%
10 3 108 3.41% 2 89 3.39% 3 93 3.32% 124 3853 4.50%
11 4 151 4.77% 4 132 5.02% 4 148 5.28% 112 3467 4.05%
12 5 174 5.50% 4 128 4.87% 4 136 4.85% 217 6715 7.85%
13 3 100 3.16% 2 81 3.08% 2 87 3.10% 96 2979 3.48%
14 3 94 2.97% 2 85 3.23% 2 86 3.07% 94 2899 3.39%
15 4 137 4.33% 4 124 4.72% 4 126 4.49% 160 4956 5.79%
16 4 128 4.04% 3 114 4.34% 3 110 3.92% 101 3117 3.64%
17 6 188 5.94% 5 162 6.16% 5 156 5.56% 140 4347 5.08%
18 4 133 4.20% 3 106 4.03% 3 118 4.21% 172 5337 6.24%
19 4 151 4.77% 4 126 4.79% 4 131 4.67% 111 3446 4.03%
20 3 117 3.70% 2 82 3.12% 2 85 3.03% 121 3738 4.37%
21 4 148 4.67% 4 126 4.79% 4 136 4.85% 78 2418 2.83%
22 4 127 4.01% 3 99 3.77% 3 118 4.21% 58 1811 2.12%
23 3 121 3.82% 3 99 3.77% 3 107 3.82% 107 3316 3.88%

Top 30 of 163 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1105 34.90% 1122 1.31% /
2 512 16.17% 5065 5.92% /stats/
3 164 5.18% 17914 20.94% /stats/usage_201405.html
4 114 3.60% 11880 13.89% /stats/usage_201212.html
5 97 3.06% 7401 8.65% /stats/usage_201507.html
6 72 2.27% 7768 9.08% /stats/usage_201409.html
7 66 2.08% 99 0.12% /error/
8 42 1.33% 2595 3.03% /stats/usage_201011.html
9 26 0.82% 2062 2.41% /stats/usage_201012.html
10 24 0.76% 72 0.08% /error/500-internal-server-error.html
11 22 0.69% 1478 1.73% /stats/usage_201506.html
12 15 0.47% 971 1.14% /stats/usage_201105.html
13 11 0.35% 1173 1.37% /stats/usage_201211.html
14 11 0.35% 676 0.79% /stats/usage_201502.html
15 10 0.32% 6 0.01% /Index.html
16 10 0.32% 655 0.77% /stats/usage_201501.html
17 10 0.32% 684 0.80% /stats/usage_201504.html
18 9 0.28% 606 0.71% /stats/usage_201101.html
19 9 0.28% 688 0.80% /stats/usage_201505.html
20 8 0.25% 654 0.76% /stats/usage_201311.html
21 7 0.22% 18 0.02% /error/401-authorization.html
22 7 0.22% 685 0.80% /stats/usage_201107.html
23 7 0.22% 718 0.84% /stats/usage_201112.html
24 7 0.22% 744 0.87% /stats/usage_201302.html
25 7 0.22% 810 0.95% /stats/usage_201410.html
26 7 0.22% 802 0.94% /stats/usage_201411.html
27 6 0.19% 523 0.61% /stats/usage_201001.html
28 6 0.19% 420 0.49% /stats/usage_201006.html
29 6 0.19% 489 0.57% /stats/usage_201102.html
30 6 0.19% 649 0.76% /stats/usage_201309.html

Top 10 of 163 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 164 5.18% 17914 20.94% /stats/usage_201405.html
2 114 3.60% 11880 13.89% /stats/usage_201212.html
3 72 2.27% 7768 9.08% /stats/usage_201409.html
4 97 3.06% 7401 8.65% /stats/usage_201507.html
5 512 16.17% 5065 5.92% /stats/
6 42 1.33% 2595 3.03% /stats/usage_201011.html
7 26 0.82% 2062 2.41% /stats/usage_201012.html
8 22 0.69% 1478 1.73% /stats/usage_201506.html
9 11 0.35% 1173 1.37% /stats/usage_201211.html
10 1105 34.90% 1122 1.31% /

Top 10 of 72 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 512 16.17% 500 31.31% /stats/
2 1105 34.90% 456 28.55% /
3 114 3.60% 111 6.95% /stats/usage_201212.html
4 72 2.27% 69 4.32% /stats/usage_201409.html
5 164 5.18% 56 3.51% /stats/usage_201405.html
6 97 3.06% 46 2.88% /stats/usage_201507.html
7 66 2.08% 42 2.63% /error/
8 42 1.33% 39 2.44% /stats/usage_201011.html
9 26 0.82% 25 1.57% /stats/usage_201012.html
10 22 0.69% 18 1.13% /stats/usage_201506.html

Top 10 of 73 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 512 16.17% 500 31.27% /stats/
2 1105 34.90% 454 28.39% /
3 114 3.60% 112 7.00% /stats/usage_201212.html
4 164 5.18% 54 3.38% /stats/usage_201405.html
5 72 2.27% 52 3.25% /stats/usage_201409.html
6 97 3.06% 46 2.88% /stats/usage_201507.html
7 42 1.33% 38 2.38% /stats/usage_201011.html
8 66 2.08% 36 2.25% /error/
9 26 0.82% 24 1.50% /stats/usage_201012.html
10 24 0.76% 23 1.44% /error/500-internal-server-error.html

Top 30 of 437 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1045 33.01% - (Direct Request)
2 117 3.70% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
3 115 3.63% http://www.xolodremont.ru/
4 108 3.41% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
5 102 3.22% http://burncams.com
6 96 3.03% http://pleykast.ru/prazdniki/newyear.html
7 80 2.53% http://www.gorodservis.ru
8 48 1.52% http://allcatsnames.com/boy-cat-names
9 48 1.52% http://preimis.ru/izodinamicheskie-trenazhery.html
10 39 1.23% http://www.geptrong.ru/forum/index.php
11 39 1.23% https://www.google.com/search
12 32 1.01% http://preims.ru/shkatulka-iz-bisera.html
13 32 1.01% http://prein.ru/posadka-pionov.html
14 32 1.01% http://preiz.ru/marki/nissan/audiosistema-burmester-imitaciya.html
15 32 1.01% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
16 31 0.98% http://valiev.ovh
17 24 0.76% http://www.preim.ru/tort.html
18 16 0.51% http://kakpohudin.ru/zhidkij-kashtan-annotaciya-po-primeneniyu
19 16 0.51% http://lidiya-dvor.ru/god-berezhlivosti-avtomaticheskaya-poilka-dlya-ptic.html
20 16 0.51% http://preimikus.ru/1-milya-ravna-1-852-ki-lometra.html
21 15 0.47% http://forex-indextop20.ru
22 12 0.38% http://thinkcarforum.com/viewtopic.php
23 10 0.32% http://ipostroika.ru
24 10 0.32% http://thxwhite.hostingsiteforfree.com
25 9 0.28% http://sitivenditaautoseat.myblog.it
26 9 0.28% http://vendoautousatarover.myblog.it
27 7 0.22% http://forum.russnet.de/showthread.php
28 7 0.22% http://nodiers.2fh.co
29 6 0.19% http://a3autoaudi.altervista.org
30 6 0.19% http://autoinvenditadaihatsu.myblog.it

Top 20 of 39 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 2.56% http://doch-zashla-v-dush-k-pape-i-uvidela-ego-pisku.sekisvideo.net/mama-foto-goli
2 1 2.56% http://doch-zashla-v-dush-k-pape-i-uvidela-ego-pisku.sekisvideo.net/skochyat-pornushku
3 1 2.56% http://doch-zashla-v-dush-k-pape-i-uvidela-ego-pisku.sekisvideo.net/skrytaya-syomka-kuni-3gp
4 1 2.56% http://kak-devka-konchaet-v-rot.sekisvideo.net/3gp-muzh-rogonosec
5 1 2.56% http://kon-ebjot-devku-video.sekisvideo.net/super-pornushka-3g
6 1 2.56% http://konchila-vo-vremja-semki.sekisvideo.net/ka4kaxxx-porna
7 1 2.56% http://konchila-vo-vremja-semki.sekisvideo.net/skrytaya-kamera-v-saune-v3g-formate
8 1 2.56% http://mama-rastroilas-chto-syn-konchil-v-ee-pisju.sekisvideo.net/papa-doch-sexs-3gp
9 1 2.56% http://mama-rastroilas-chto-syn-konchil-v-ee-pisju.sekisvideo.net/super-pornushka-3g
10 1 2.56% http://mama-rastroilas-chto-syn-konchil-v-ee-pisju.sekisvideo.net/xxx-vidiyoo-rsuki
11 1 2.56% http://muzhiki-konchajut-v-devku.sekisvideo.net/zona-obmeni-skachat-pornr
12 1 2.56% http://muzhiki-konchajut-v-odnu-pisju.sekisvideo.net/lozhd-porno
13 1 2.56% http://muzhiki-konchajut-v-odnu-pisju.sekisvideo.net/tazhiki-seks-sekachat
14 1 2.56% http://muzhiki-konchajut-v-odnu-pisju.sekisvideo.net/vidio-fitish-golovoj-v-pizdu-na-telifon-besplatno
15 1 2.56% http://picsmile.ru/aka-singil-seks-uzbekski
16 1 2.56% http://picsmile.ru/eblya-g-stavropol
17 1 2.56% http://picsmile.ru/galuboj-ru-porna
18 1 2.56% http://picsmile.ru/lesbiyanki-lizhat-pizdu
19 1 2.56% http://picsmile.ru/loxmatok-traxayut
20 1 2.56% http://picsmile.ru/mama-sin-seks-skachat-ruski

Top 15 of 314 Total User Agents
# Hits User Agent
1 218 6.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 202 6.38% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
3 183 5.78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 170 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
5 167 5.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 131 4.14% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 121 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
8 102 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 95 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 85 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
11 74 2.34% Mozilla/5.0 (compatible;WI Job Roboter Spider Version 3;+http://www.webintegration.at)
12 65 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 54 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
14 53 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
15 40 1.26% Digincore crawler bot. See https://www.digincore.com/crawler.html for rules and instructions.

Usage by Country for July 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3166 100.00% 2630 100.04% 85555 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21