Usage Statistics for www.schildbeck.at

Summary Period: May 2015
Generated 24-Jan-2016 04:10 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2015
Total Hits 6519
Total Files 6050
Total Pages 5897
Total Visits 2118
Total KBytes 109447
Total Unique Sites 573
Total Unique URLs 273
Total Unique Referrers 1427
Total Unique User Agents 458
. Avg Max
Hits per Hour 8 305
Hits per Day 210 491
Files per Day 195 464
Pages per Day 190 389
Sites per Day 18 60
Visits per Day 68 121
KBytes per Day 3531 10009
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.81% 6050
Code 206 - Partial Content 0.02% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Code 302 - Found 3.22% 210
Code 304 - Not Modified 0.91% 59
Code 403 - Forbidden 0.86% 56
Code 404 - Not Found 2.18% 142

Daily usage for May 2015

Daily Statistics for May 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 206 3.16% 197 3.26% 204 3.46% 91 4.30% 24 4.19% 3197 2.92%
2 144 2.21% 132 2.18% 133 2.26% 53 2.50% 24 4.19% 2530 2.31%
3 102 1.56% 95 1.57% 100 1.70% 37 1.75% 13 2.27% 1093 1.00%
4 179 2.75% 164 2.71% 172 2.92% 80 3.78% 22 3.84% 2160 1.97%
5 153 2.35% 146 2.41% 149 2.53% 90 4.25% 22 3.84% 1764 1.61%
6 156 2.39% 147 2.43% 152 2.58% 91 4.30% 26 4.54% 5574 5.09%
7 159 2.44% 119 1.97% 144 2.44% 80 3.78% 46 8.03% 2562 2.34%
8 291 4.46% 283 4.68% 287 4.87% 75 3.54% 34 5.93% 5942 5.43%
9 306 4.69% 297 4.91% 300 5.09% 103 4.86% 44 7.68% 7752 7.08%
10 491 7.53% 464 7.67% 291 4.93% 59 2.79% 34 5.93% 10009 9.15%
11 202 3.10% 188 3.11% 192 3.26% 38 1.79% 28 4.89% 6026 5.51%
12 247 3.79% 234 3.87% 238 4.04% 94 4.44% 37 6.46% 3192 2.92%
13 236 3.62% 218 3.60% 228 3.87% 86 4.06% 38 6.63% 4278 3.91%
14 255 3.91% 225 3.72% 241 4.09% 80 3.78% 51 8.90% 4179 3.82%
15 237 3.64% 220 3.64% 220 3.73% 60 2.83% 36 6.28% 2552 2.33%
16 279 4.28% 260 4.30% 260 4.41% 60 2.83% 42 7.33% 6079 5.55%
17 197 3.02% 183 3.02% 192 3.26% 50 2.36% 38 6.63% 4763 4.35%
18 390 5.98% 380 6.28% 382 6.48% 121 5.71% 60 10.47% 3920 3.58%
19 402 6.17% 387 6.40% 389 6.60% 115 5.43% 42 7.33% 2944 2.69%
20 246 3.77% 220 3.64% 234 3.97% 75 3.54% 35 6.11% 1513 1.38%
21 307 4.71% 286 4.73% 300 5.09% 92 4.34% 33 5.76% 3323 3.04%
22 175 2.68% 161 2.66% 167 2.83% 68 3.21% 24 4.19% 1834 1.68%
23 169 2.59% 159 2.63% 166 2.81% 67 3.16% 24 4.19% 2285 2.09%
24 134 2.06% 116 1.92% 129 2.19% 57 2.69% 21 3.66% 2000 1.83%
25 133 2.04% 117 1.93% 130 2.20% 57 2.69% 34 5.93% 1539 1.41%
26 114 1.75% 104 1.72% 111 1.88% 55 2.60% 24 4.19% 1425 1.30%
27 374 5.74% 365 6.03% 170 2.88% 45 2.12% 20 3.49% 9122 8.33%
28 56 0.86% 46 0.76% 52 0.88% 37 1.75% 25 4.36% 1666 1.52%
29 64 0.98% 48 0.79% 60 1.02% 44 2.08% 27 4.71% 1827 1.67%
30 53 0.81% 35 0.58% 45 0.76% 35 1.65% 33 5.76% 1313 1.20%
31 62 0.95% 54 0.89% 59 1.00% 42 1.98% 37 6.46% 1084 0.99%

Hourly usage for May 2015

Hourly Statistics for May 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 244 3.74% 7 231 3.82% 7 239 4.05% 107 3329 3.04%
1 8 254 3.90% 7 236 3.90% 7 235 3.99% 111 3441 3.14%
2 7 228 3.50% 6 209 3.45% 7 217 3.68% 87 2712 2.48%
3 7 230 3.53% 6 211 3.49% 7 225 3.82% 98 3024 2.76%
4 16 509 7.81% 15 483 7.98% 10 321 5.44% 304 9431 8.62%
5 8 273 4.19% 7 245 4.05% 7 237 4.02% 132 4090 3.74%
6 8 278 4.26% 7 244 4.03% 8 272 4.61% 163 5047 4.61%
7 7 228 3.50% 6 215 3.55% 6 216 3.66% 110 3404 3.11%
8 7 235 3.60% 7 221 3.65% 7 227 3.85% 89 2754 2.52%
9 8 255 3.91% 7 224 3.70% 7 243 4.12% 114 3547 3.24%
10 8 263 4.03% 7 239 3.95% 8 255 4.32% 138 4267 3.90%
11 9 281 4.31% 8 258 4.26% 8 273 4.63% 266 8251 7.54%
12 8 258 3.96% 7 242 4.00% 7 241 4.09% 154 4789 4.38%
13 7 226 3.47% 6 216 3.57% 7 220 3.73% 147 4552 4.16%
14 7 231 3.54% 7 219 3.62% 7 221 3.75% 168 5200 4.75%
15 8 266 4.08% 8 248 4.10% 8 257 4.36% 109 3365 3.07%
16 6 212 3.25% 5 183 3.02% 6 198 3.36% 138 4271 3.90%
17 7 242 3.71% 7 226 3.74% 7 238 4.04% 136 4214 3.85%
18 7 229 3.51% 7 220 3.64% 7 223 3.78% 109 3389 3.10%
19 8 253 3.88% 7 242 4.00% 7 246 4.17% 120 3715 3.39%
20 17 555 8.51% 16 526 8.69% 11 351 5.95% 328 10169 9.29%
21 7 221 3.39% 6 207 3.42% 6 213 3.61% 97 3013 2.75%
22 7 240 3.68% 7 227 3.75% 7 231 3.92% 129 3987 3.64%
23 9 308 4.72% 8 278 4.60% 9 298 5.05% 177 5489 5.01%

Top 30 of 273 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3371 51.71% 33469 30.58% /stats/
2 1391 21.34% 1431 1.31% /
3 265 4.07% 24726 22.59% /stats/usage_201505.html
4 114 1.75% 11880 10.85% /stats/usage_201212.html
5 66 1.01% 7002 6.40% /stats/usage_201409.html
6 65 1.00% 97 0.09% /error/
7 23 0.35% 69 0.06% /error/500-internal-server-error.html
8 13 0.20% 6 0.01% /Index.html
9 11 0.17% 2 0.00% /icons/folder.gif
10 10 0.15% 28 0.03% /error/404-file-not-found.html
11 9 0.14% 2 0.00% /icons/text.gif
12 9 0.14% 960 0.88% /stats/usage_201211.html
13 8 0.12% 25 0.02% /error/401-authorization.html
14 8 0.12% 23 0.02% /error/403-forbidden.html
15 8 0.12% 1 0.00% /icons/blank.gif
16 8 0.12% 718 0.66% /stats/usage_201112.html
17 8 0.12% 867 0.79% /stats/usage_201201.html
18 8 0.12% 815 0.74% /stats/usage_201209.html
19 8 0.12% 874 0.80% /stats/usage_201405.html
20 7 0.11% 491 0.45% /stats/usage_201011.html
21 7 0.11% 685 0.63% /stats/usage_201107.html
22 7 0.11% 574 0.52% /stats/usage_201503.html
23 6 0.09% 516 0.47% /stats/usage_201012.html
24 6 0.09% 519 0.47% /stats/usage_201101.html
25 6 0.09% 408 0.37% /stats/usage_201102.html
26 6 0.09% 489 0.45% /stats/usage_201103.html
27 6 0.09% 347 0.32% /stats/usage_201105.html
28 6 0.09% 508 0.46% /stats/usage_201108.html
29 6 0.09% 539 0.49% /stats/usage_201111.html
30 6 0.09% 611 0.56% /stats/usage_201203.html

Top 10 of 273 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3371 51.71% 33469 30.58% /stats/
2 265 4.07% 24726 22.59% /stats/usage_201505.html
3 114 1.75% 11880 10.85% /stats/usage_201212.html
4 66 1.01% 7002 6.40% /stats/usage_201409.html
5 1391 21.34% 1431 1.31% /
6 9 0.14% 960 0.88% /stats/usage_201211.html
7 8 0.12% 874 0.80% /stats/usage_201405.html
8 8 0.12% 867 0.79% /stats/usage_201201.html
9 8 0.12% 815 0.74% /stats/usage_201209.html
10 8 0.12% 718 0.66% /stats/usage_201112.html

Top 10 of 70 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3371 51.71% 1155 54.82% /stats/
2 1391 21.34% 493 23.40% /
3 114 1.75% 111 5.27% /stats/usage_201212.html
4 265 4.07% 92 4.37% /stats/usage_201505.html
5 66 1.01% 49 2.33% /stats/usage_201409.html
6 65 1.00% 42 1.99% /error/
7 10 0.15% 7 0.33% /error/404-file-not-found.html
8 8 0.12% 6 0.28% /error/401-authorization.html
9 13 0.20% 5 0.24% /Index.html
10 8 0.12% 5 0.24% /error/403-forbidden.html

Top 10 of 68 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3371 51.71% 1153 54.72% /stats/
2 1391 21.34% 484 22.97% /
3 114 1.75% 112 5.32% /stats/usage_201212.html
4 265 4.07% 93 4.41% /stats/usage_201505.html
5 65 1.00% 43 2.04% /error/
6 66 1.01% 32 1.52% /stats/usage_201409.html
7 23 0.35% 21 1.00% /error/500-internal-server-error.html
8 13 0.20% 10 0.47% /Index.html
9 10 0.15% 7 0.33% /error/404-file-not-found.html
10 8 0.12% 5 0.24% /error/401-authorization.html

Top 30 of 1427 Total Referrers
# Hits Referrer
1 797 12.23% - (Direct Request)
2 645 9.89% http://helppc-23.com/
3 619 9.50% http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit
4 352 5.40% http://runetki.xyz
5 228 3.50% http://vipremontdom.ru/
6 174 2.67% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
7 162 2.49% https://www.google.com/search
8 88 1.35% http://www.tv-ua.ru/audio-pozdravleniya/
9 49 0.75% http://cheapaccutanepills.com
10 49 0.75% http://www.xolodremont.ru/
11 46 0.71% http://xanaxpills.com
12 41 0.63% http://sammerz.ru
13 38 0.58% http://hittadirin.moxo.cz/
14 34 0.52% http://buyanessaysonline.com
15 32 0.49% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
16 24 0.37% http://www.tiprus.com/
17 20 0.31% http://imp-mebeli.ru/
18 18 0.28% http://www.gorodservis.ru
19 12 0.18% http://krasivaiaspalna.spbdyet.ru
20 10 0.15% http://dom-dacha-svoimi-rukami.ru/stroim-dom/zhiloi-dom-iz-brusa.html
21 10 0.15% http://goroda-vsego-mira.ru
22 10 0.15% http://interfucks.net
23 10 0.15% http://laptoper.net
24 10 0.15% http://okporn.ru
25 10 0.15% http://program-city63.fo.ru
26 10 0.15% http://social-fun.ru
27 10 0.15% http://sport-video-obzor.ru
28 10 0.15% http://streamporn.ru
29 9 0.14% xn----7sbb7bhdcdigu0a7lce.xn--p1ai/product/item/14
30 8 0.12% http://cahdali.info/cahdalis96.html

Top 20 of 148 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 1.85% http://blogdark.ru/www-sex-iznasilovat
2 2 1.23% http://aleks-freeman.ru/minet/890-horosho-nadaval-v-rot-svoey-zhene.html
3 2 1.23% http://asadv.ru/okej-google-pokazhi-mne-porno-sajt-gig-porno
4 2 1.23% http://blogdark.ru/maladaya-mama-savratila-syna-parnuxa-ruskaya-onlain
5 2 1.23% http://blogdark.ru/neobychnoe-porno-s-karlikom-negrityankoj-i-normalnym-belym-chelom
6 2 1.23% http://blogdark.ru/obaldennaya-devushka-s-chlenom
7 2 1.23% http://blogdark.ru/seksfilmy
8 2 1.23% http://hot-24.ru/porno-seks-s-beremennymi-kuni-smotret-onlajn-dlya-plashetov
9 2 1.23% http://likenews24.ru/porno-na-mobilu-z-llputami-skachat-besplatno
10 2 1.23% http://newpornotube.ru/www-seks-konchina-ru
11 2 1.23% http://newpornotube.ru/zoofiliya-seks-s-poni-video-smotret
12 2 1.23% http://pizzastolitsa.ru/russkie-baby-moyutsya-v-obshhestvennoj-bane
13 2 1.23% http://strizhkigoda.com/analnoe-porno-s-zhirnoj-mamochkoj
14 1 0.62% http://a7n.ru/chechency-muzhchiny-porno-foto
15 1 0.62% http://a7n.ru/foto-galerei-modeli-frida-stark
16 1 0.62% http://a7n.ru/on-ottraxal-menya-rukoyu
17 1 0.62% http://a7n.ru/podglyad-za-vzroslymi
18 1 0.62% http://a7n.ru/porno-na-rossijskom-yazyke-v-kachestve-xd
19 1 0.62% http://a7n.ru/strogaya-massovaya-porno-eblya
20 1 0.62% http://a7n.ru/traxnul-spyashhuyu-bryunetochku

Top 15 of 458 Total User Agents
# Hits User Agent
1 298 4.57% Mozilla/5.0 (compatible;WI Job Roboter Spider Version 3;+http://www.webintegration.at)
2 291 4.46% Mozilla/5.0 (compatible; htrix/1.14.4 ++https://webarchiv.onb.ac.at/robot.html)
3 220 3.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 108 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 105 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
6 102 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
7 99 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
8 97 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
9 96 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
10 96 1.47% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
11 95 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 5.10 (build 5339); GTB7.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
12 95 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
13 94 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
14 94 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
15 93 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36

Usage by Country for May 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6519 100.00% 6051 100.02% 109447 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21